1. Abonnement:

Et VPS-abonnement hos FAB:IT giver adgang til at benytte FAB:IT’ Virtuelle Private Servere. Diskplads til rådighed afhænger af den valgte abonnement. Der er tale om 1, 3 eller 12 måneders abonnement, som ophører ved opsigelse fra kunden eller FAB:IT. Ved udløbet af perioden vil der være mulighed for at foretage en gentegning for en ny 1, 3 eller 12 måneders periode. Der faktureres for 1, 3 eller 12 måneder i forbindelse med tegning eller gentegning af et VPS-abonnement.
I forbrugerforhold er der fortrydelsesret ved online-bestillinger, hvorefter kunden har ret til at fortryde en bestilling i op til 14 dage fra bestillingen. Domæner er imidlertid unikke og VPS bliver individuelt tilpasset og fremstillet til domænet. Af hensyn til hurtig leverance af det bestilte, vil FAB:IT normalt påbegynde fremstilling og tilpasning af det bestilte straks efter at have modtaget kundens ordre. Kunden accepterer ved afgivelse af bestillingen, at en eventuel fortrydelsesret automatisk ophører så snart, at FAB:IT har påbegyndt fremstilling og tilpasning af det bestilte.

1.2. Driftssikkerhed

FAB:IT forbeholder sig ret til at begrænse/indskrænkede udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Af drifts- og sikkerhedsmæssige årsager forbeholder FAB:IT sig endvidere ret til, til enhver tid, at skaffe sig adgang til kunders brugerdata. Sker dette vil FAB:IT’ medarbejdere være underlagt en tavshedspligt. Al anden adgang til brugerdata kræver en accept fra kunden eller en retskendelse. De af FAB:IT til rådighed stillede spam- og virusfiltre minimerer risikoen for at modtage uønskede mails. FAB:IT garanterer dog ikke, at filtrene opfanger alle uønskede mails.

1.3. Ansvar

Kundens brug af et FAB:IT abonnement sker i enhver henseende på eget ansvar. FAB:IT påtager sig intet ansvar for indholdet, det være sig rigtigheden, lovligheden, lødigheden m.m. af de informationer, som kunden modtager eller afgiver via Internettet. FAB:IT er således ikke ansvarlig for tab – hverken direkte eller indirekte – immaterielle krænkelser eller andre forhold opstået som følge af brug af information fundet på Internettet. FAB:IT er heller ikke ansvarlig for tab som følge af manglende adgang til tjenester eller information på Internettet uanset årsagen til den manglende adgang.
FAB:IT har intet ansvar for tab af data af nogen art, herunder tab eller beskadigelse af installeret software m.v.. FAB:IT er endvidere ikke ansvarlig for uvedkommendes adgang til kundens data eller systemer eller skader opstået i forbindelse hermed. Kunden er selv ansvarlig for alle eventuelle omkostninger opstået i relation til bestilling af ydelser via Internettet og brug af betalingssystemer tilknyttet Internettet. De i disse forretningsbetingelser indeholdte ansvarsfraskrivelser er gældende uanset om FAB:IT måtte have handlet groft uagtsomt.

1.4. Suspension ved manglende gentegning

Gentegnes dit VPS-abonnement ikke efter 1, 3 eller 12 måneder, vil det blive suspenderet ved udgangen af den forudbetalte abonnementsperiode. At dit VPS bliver suspenderet vil sige, at det bliver gjort utilgængeligt og sendt til sletning.

1.5. Opsigelse af abonnement fra FAB:IT’ side

Ønsker FAB:IT at lukke specielle abonnements-typer eller særtjenester, kan FAB:IT opsige abonnementet med én måneds varsel. Den forholdsmæssige del af forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Foretager FAB:IT væsentlige ændringer af forringende art i kundevilkårene, kan kunden opsige abonnementet med én måneds varsel.
Den forholdsmæssige del af forudbetalt abonnement vil i sådanne situationer ligeledes undtagelsesvis blive tilbagebetalt. Abonnementet må på ingen måde anvendes til at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet Internettet. Bliver FAB:IT vidende om sådanne aktiviteter eller andre kriminelle forhold, dette uanset hvilket lands love der ligger til grund for lovbruddet, vil abonnementet uden varsel blive lukket og FAB:IT forbeholder sig ret til at videregive alle relevante oplysninger til de relevante myndigheder. FAB:IT kan endvidere ophæve abonnementet uden varsel, med øjeblikkelig virkning og uden kompensation eller tilbagebetaling af nogen art, såfremt kunden ikke overholder nærværende vilkår, gør sig skyldig i spild eller misbrug af de i forbindelse med Internettets tilstedeværende ressourcer, forstyrrer Internettets funktion, overtræder den til enhver tid gældende netetikette, f.eks. ved videregiver oplysninger om andres
private forhold, eller på anden måde via sin adfærd generer andre brugere af Internettet. Data fra hjemmesider og mailsystemer vil ved et abonnements opsigelse som hovedregel blive slettet 7 dage efter abonnementets ophør.

2. Domæner

Ved domænebestilling erklærer køber/ kortholder at registranten er indforstået med at brug af domænenavnet ikke krænker tredjeparts navne- eller varemærkerettigheder eller i øvrigt må formodes at stride mod lovgivning. Domænenavnet registreres i kundens navn og på vegne af kunden. FAB:IT er i denne sammenhæng formidler af tjenesten. FAB:IT informerer kunden, når domænet er blevet registreret. FAB:IT har intet ansvar for domænenavnet i tilfælde af flytning/opsigelse, eller at det bliver slettet. Domænenavnet bliver “registeret hos” / “redelegeret til” FAB:IT’ samarbejdspartnere. Dette kan være domæneregistratorer eller direkte hos den enkelte domæneadministrator for det pågældende top level domæne. Ved udgangen af hver registreringsperiode fakturerer FAB:IT kunden årsafgiften for domænet, medmindre andet fremgår. Dette uanset om domænet ligger på FAB:ITs eller andens DNS server. Ved fejlbestilte domæner (stavefejl, navnefejl eller lignende) tilbagebetales registreringsgebyret ikke til kunden. FAB:IT vil dog tilstræbe at korrigere domænenavnet, såfremt registrering ikke allerede er foretaget. Såfremt FAB:IT selv foretager fejlbestilling af et domænenavn vil FAB:IT enten refunder registreringsgebyret eller tilbyde registrering af det rigtige domænenavn. Kunden skal sørge for, at FAB:IT og evt. domænemyndighed til enhver tid har aktuelle kontakt- og adresseoplysninger om kunden.

3. Generelt

For at kunne tegne et abonnement hos FAB:IT kræves det, at kunden er myndig.

3.1. Brug af kundeoplysninger

Et VPS-abonnement hos FAB:IT inkluderer automatisk registrering af kundens navn, adresse og email i FAB:IT’ epost nyheds-mailing liste. Kunder, der ikke ønsker en sådan registrering, skal selv gøre FAB:IT opmærksom herpå.

3.2. Kontakt

Support, salg og regnskabsspørgsmål besvares via ticket og e-mail så vidt muligt inden for 24 timer.
FAB:IT tilbyder telefonisk support mod betaling.

3.3. Adresse-informationer

Kunden er forpligtet til altid at holde FAB:IT informeret om sin nuværende bopæl og e-mail. Dette skal ske via kontrolpanelet, hvor adresse-informationer og e-mail kan ændres.

3.4. Abonnementsbetaling

Abonnement for VPS betales – uanset abonnementstype – forud 12 måneder af gangen. Forudbetalt abonnement refunderes ikke med mindre andet udtrykkeligt fremgår af nærværende vilkår.

3.5. Betalingsbetingelser

Alle betalinger foretaget online af kunden ved brug af Dankort, Eurocard, Mastercard, VISA, VISA Electron og JCB tillægges ikke gebyr fra FAB:IT’ side. Ved udsendelse af faktura via post, forbeholder vi os ret til at pålægge et gebyr lig omkostningerne dertil. FAB:IT’ produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden, der således ikke har fortrydelsesret. Betalingsbetingelsen er altid kontant 8 dage, men mindre særaftale foreligger. Betaler kunden ikke forfaldne beløb senest 10 dage efter forfaldsdagen, påløber der (uden varsel herom) renter fra forfaldsdagen i henhold til lov om renter ved for sen indbetaling med tillæg af et rykkergebyr på DKK 100,-pr. rentenota.
FAB:IT forbeholder sig retten til at overdrage fordringen til 3. part, ligesom FAB:IT kan ophæve aftalen og slette kundens domæne/lukke kundens VPS øjeblikkeligt ved for sen betaling.
I forbindelse med eventuelle tilbagebetalinger, forbeholder FAB:IT sig ret til at fradrage et beløb svarende til bankomkostninger og administrationsomkostninger i forbindelse med tilbagebetalingen til kunden.

3.6. Abonnementets varighed

Abonnementet løber i 12 måneder eller til det opsiges af FAB:IT jf. punkt 1.5.

3.7. Ændring af abonnement

Et VPS-abonnement kan til enhver tid ændres til en abonnementstype til en højere pris. Et eventuelt allerede forudbetalt abonnement vil herved blive modregnet i prisen på det nye abonnement. Ændring til en abonnementstype med en lavere pris kan kun ske med virkning fra udgangen af abonnementsperioden, og alene såfremt kunden har givet meddelelse om den ønskede ændring minimum 60 dage forud for abonnementsperiodens udløb.

3.8. Overdragelse

I forbindelse med salg eller anden overdragelse af alle eller væsentlige dele af FAB:IT’ aktiviteter eller aktiver, er FAB:IT berettiget til helt eller delvist at overdrage kundens abonnement(er) samt FAB:IT’ rettigheder og forpligtelser efter forretningsbetingelserne til tredjemand uden kundens samtykke.

3.9. Ændring af betingelser

FAB:IT’ salgs- og leveringsbetingelser kan af FAB:IT ændres med et varsel på 45 dage.

3.10. Fejl hos tredjemand og force majure

Udover ovennævnte er FAB:IT aldrig erstatningsansvarlig såfremt afbrydelser, driftsforstyrrelser, fejl, skader m.v. skyldes forhold uden for FAB:IT’ kontrol, herunder lynnedslag, oversvømmelse, ildebrand, strejke, krig, terror, arbejdsnedlæggelse eller lockout (herunder blandt FAB:IT’ egne medarbejdere), overbelastning af nettet, fejl i andres netværk, fejl hos tredjemand, systemnedbrud, andre force majeurehændelser mv.

3.11. Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt afgøres ved de almindelige danske domstole i henhold til dansk ret (dog undtaget danske rets regler om lovvalg).